Garancia

Jótállás, szavatosság

Jótállás 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a Vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a felhasználó fogyasztónak minősül. 

A jótállás időtartama:

10.000 Ft – 100.000 Ft. közötti termékek esetében 1 év 

100.000 Ft – 250.000 Ft közötti termék esetében 2 év 

250.000 Ft feletti termék esetében 3 év 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a gyártó biztosított jótállási jegyet a termékhez, abban az estben a gyártó szakszervize illetékes a javításban.  Ügyfél választása szerint vállalkozásnál is leadhatja  a terméket ügyintézésre. 

Jótállási igénye alapján Ügyfél választása szerint

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, 
  • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  • a termék leadásától számított 15-ik napon tájékoztatni kell az ügyfelet a javítás állásáról,
  • amennyiben a termék leadásától számított 30-ik napig nem sikerült kijavítani a hibát, vállalkozás köteles 8 napon belül visszatéríteni a vételárat. 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Vállalkozás nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból /avulásból származó károkért.  

Vállalkozás nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.  

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.   

Vállalkozó által forgalmazott televízió és LCD kijelzővel rendelkező termékek pixel hibájára vonatkozólag, a gyártó által előírt mindenkori (ide vonatkozó) ISO 13406-2 szabvány az iránymutató, amennyiben a gyártó máshogy nem rendelkezik.

A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett.

Továbbá, ha a terméken égés, törés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.

Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

Kellékszavatosság

Ügyfél hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Ügyfél az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.
  • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.  
Ügyfél a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

A termék hibája esetén Ügyfél kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges. 

 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.
 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 Amennyiben a termékhez gyártói garancia jegyet kapott, meghibásodás esetén közvetlenül a gyártó által megjelölt szervizhez is lehet fordulni. Ezek listája, elérhetősége a legtöbb esetben feltüntetésre kerül a garanciajegyen. Ennek hiányában az oldalunkon található lista alapján tájékozódhat, ahol megtalálja az egyes termék kategóriákhoz kötődő garancia formáját (helyszíni, háztól-házig, szerviz garancia), továbbá az ügyintézésre kijelölt szervizek elérhetőségét és egyéb hasznos információkat az ügyintézéssel kapcsolatban.

Garanciális ügyintézés esetén a Vevő kötelessége gondoskodni a termék visszajuttatásáról, leadásáról, illetve a javított, cserélt termék elszállításáról, átvételéről, Kivételt képez, ha az adott termékre a gyártó háztól-házig garanciális szolgáltatást, vagy helyszíni garanciát ad, továbbá azon termékek köre, ahol a törvény előírja a garancia viselő kötelezettségét. Ide tartoznak a rögzített bekötésű termékek, valamint a 10 kg. súlyt meghaladó, tömegközlekedési eszközökön nem szállítható termékek. A garancia érvényesítéséhez szükséges az eredeti garanciajegy, vagy az e-mailben kapott garancia jegy bemutatása. 

Márka Garancia típusa  Szerviz elérhetősége Telefon        Bővebb információ
 
Acer notebook, netbook, monitor,
projektor, okostelefon, asztali PC
Háztól-házig garancia

Acer Szervizközpont

36-1-555-5200  
  
  Acer szervizközpont

 
Apple iPad, iPhone, iMac Szervízben 1036 Budapest Bécsi út 77-79. 36-1-439-3333    Apple szervizátvételi pontok
 
Asus notebook, netbook, monitor,
projektor, okostelefon, asztali PC
Háztól-házig garancia

Asus Magyarország

36-1-505 4561 

  Asus online szervíz bejelentés

 
APC

Háztól-házig garancia

APC Szervízközpont

36-40-200-262,
36-1-272-4091 
  APC jótállásban foglalt szolgáltatások

 
Benq projektor, monitor Háztól-házig garancia 1132 Budapest, Pannónia utca. 60. 36-1-272-1060    Benq szervíz átvevőpontok
 
Brother nyomtató Szervízben 1119 Budapest Etele út 59-61 06-1-203-1023    Brother garancia tájékoztató
 
Canon fényképező, optika, vaku Szervízben 1085 Budapest, Somogyi u. 20 36-1-266-8085    Canon fényképező, optika, vaku
 
Canon nyomtatók, másolók Szervízben 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 36-1-469-6994   Canon nyomtatószerviz szolgáltatások
 
Dell notebook, netbook,
monitor, asztali PC
Helyszíni vagy háztól-
házig garancia
DELL Magyarország

06-80-016-157

--
 
Dell asztali PC (Optiplex),
üzleti notebook (Latitude)
Helyszíni garancia,
következő munkanap
DELL Magyarország

06-80-016-157

--
 
D-link Szervízben D-Link Ügyfélszolgálat 06-80-315-465   D-Link Europe önkiszolgáló portál
 
Eaton Szervízben 1149 Budapest, Angol utca 32. 36-1-220-5590   Eaton garancia információk
 
Epson projektor, nyomtató

Helyszíni garancia

Epson Szervizközpont

36-1-886-4931,
36-23-502-884
  Epson garancia és javítás

 
Fujifilm fényképező Szervízben 1148 Budapest,
Nagy Lajos király útja 20.
36-1 363-3777   Fujifilm hivatalos márkaszerviz
 
Fujitsu Siemens notebook,
asztali PC
Helyszíni vagy háztól-
házig garancia
Fujitsu Szervízközpont

06-40-200 440

  Fujitsu jótállási információk

 
HP Hewlett-Packard notebook,
netbook, monitor, PC, nyomtató
Háztól-házig garancia

HP Szervízközpont

36-40-200-629,
36-1-777-7545
  HP termékek garanciális javítása

 
HP Hewlett-Packard üzleti notebook 
(ProBook, EliteBook)
Helyszíni garancia,
következő munkanap
HP Szervízközpont

36-1-777-7545

  HP termékek garanciális javítása

 
HTC

Szervízben

HTC Magyarország

06-80-016-323,
06-80-986-213 
  HTC Magyarország ügyfélszolgálat

 
Kyocera nyomtató Szervízben Kyocera Magyarország -   Kyocera szervizátvételi pontok
 
Lenovo notebook,
okostelefon, monitor
Háztól-házig garancia

2040 Budaörs, Kinizsi u.2/B.

36-23-801-729

  Lenovo Telemax GSM szervíz

 
Lenovo asztali PC,
Lenovo üzleti notebook
Háztól-házig garancia

2040 Budaörs, Kinizsi u.2/B.

36-23-801-729

  Lenovo Telemax GSM szervíz

 
LG monitor, projektor, TV, egyéb

Szervízben, helyszíni
vagy háztól-házig garancia
1134 Budapest, Váci út 33.

36-40 545-454

  LG központi márkaszerviz

 
Logitech Szervízben Logitech Magyarország -   Logitech online garancia igénybejelentő
 
Nikon Szervízben 1047 Budapest, Fóti út 56. VIII.emelet 36-1-232-1371   Nikon garancia információk
 
Nokia Szervízben Microsoft Magyarország -   Microsoft online garancia igénybejelentő
 
OKI nyomtató Szervízben 1041 Budapest Lőrinc utca 18. 36-1-814-8085   OKI központi márkaszerviz
 
Olympus Szervízben 1074 Budapest, Dohány u. 67. 36-1-696-0721   Olympus szervizelési információk
 
Panasonic Szervízben 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 28. 36-1-206-0860   Panasonic központi márkaszerviz
 
Pentax Szervízben 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 19.  36-1-266-8085   Pentax hivatalos márkaszerviz
 
Philips Szervízben 1131 Budapest, Kucsma utca 42-44. 36-1-814-8090   Philips online hibabejelentő
 
Prestigio Háztól-házig garancia 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 80. 36-46-503-922   Prestigio online hibabejelentő
 
Samsung Szervízben Samsung Magyarország -   Samsung szervizátvételi pontok
 
Samsonite Szervízben Samsonite szervízek -   Samsonite szervizek listája
 
Sony Szervízben SONY márkaszervízek -   Sony javítóközpontok keresése
 
Toshiba notebook, monitor Háztól-házig garancia 1033 Budapest, Huszti út 34. 36-1-452-4670   Toshiba online hibabejelentő
 
Wayteq Szervízben 1107 Budapest Ceglédi út 1-3. 36-1-445-1222   Wayteq központi márkaszerviz
 
Xerox nyomtató, másoló Szervízben Xerox szervízek 36-1-814-85-60   Xerox szervizek listája


1/ Jelentse be a termék meghibásodását e-mailben a info@focuscamera.hu címen. Mellékletben küldje el a termék garancia jegyét, amit e-mailben vagy nyomtatott formában kapott a megrendelés lezárását tartalmazó levelünkben. Amennyiben nem áll rendelkezésre a garancia jegy, a számla másolatát kérjük elküldeni. Részletesen írja le a meghibásodás jellegét, minden információt adjon meg, ami szükséges lehet a hiba beazonosításához. 
2/ Ezt követően kérjük juttassa el a terméket ügyfélszolgálatunk címére személyesen, postai csomag vagy futár útján és mi azt továbbítjuk a forgalmazóhoz, aki szakszervizben elvégzi a javítást, vagy továbbítja a gyártóhoz javításra vagy cserére.


Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Cégnév: Option Line Kft.
Elérhetőség:                 1165 Budapest, Veres Péter út 149. (Google Map térkép megjelenítéséhez kérjük kattintson ide!)
Telefon:      06-1-401-0040
E-mail:     info@focuscamera.hu
   
Nyitvatartás: 
    
hétfő - péntek: 10:00 – 15:00
szombat - vasárnap: zárva.